יום רביעי, 21 באפריל 2010

פרשת אחרי-מות

וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרון
בהקריבם אש זרה והתנהגותם שהייתה לא נכון
דבר אל אהרון שלא יבוא לקודש בכל זמן
כי אני ה' נמצא באוהל מועד בתוך הענן


יום איחד בשנה אפשר להיכנס לקודש הקודשים
זה היום לכפרת עוונות הוא יום הכיפורים
רק הכהן הגדול נכנס לקודש ביום זה
והוא חייב למלא אחר ההוראות שניתנו ממשה


בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה יבוא
בארבעת בגדי הכהן ורחיצה במים לכבודו
וייקח שני שעירים לחטאת לעולה מבני ישראל
ועל פי הגורל אחד לה' והשני לעזאזל


הוא מקריב פר לכפר בעדו ובעד ביתו
והפר לא מהציבור אלא מרשות הכהן, מממונו
ולוקח מלוא הקערה גחלים ובכפותיו קטורת
ושם הקטורת על הגחלים ומכסה העשן הכפורת


מדם הפר מזה שבע פעמים מול הכפורת
ומדם השעיר ששחט מזה על הפרוכת
וכך מכפר בקודש על כל ישראל מהחטאים
זה תיאור העבודה לכהן הגדול ביום הכיפורים


וסמך ידיו על השעיר שנפל גורלו לעזאזל
ומעביר עליו בהתוודות כל יוונות ישראל
שעיר זה נשלח בידי איש מוכן למדבר
ושם זורקים, מגלגלים ושוברים עצמותיו מראש ההר


הכהן הגדול פושט ולובש בגדים
פעם בגדי זהב ופעם בגדים לבנים
מקריב את הקרבנות השייכות לכפרה
וביום הכיפורים עבודתו נעשית בקדושה ובטהרה


יום הכיפורים יהיה לחוקת עולם לדורות
בעשירי לחודש תשרי שבת שבתון לכפרת עוונות
ביום זה ה' ציווה כי ישראל יתענו
יום זה יום תפילה ומלאכה לא ייעשו


ה' מצווה את משה וישראל שיקפידו מאד
שהקרבת קורבנות מחוץ לאוהל מועד לא עוד
כל הזבחים תודה עולה מנחה ושלמים
יקריבום באוהל מועד ולא כמו שאר הגויים


אדם שלא יביא קורבנו לה' באוהל מועד
ונכרתה נשמתו מעמו ולא ייזכר לעולם ועד
לבהמה יש נפש ושפיכת דמה רק במזבח
ואסור לאכול דם חיה ובהמה שנשחטו בשטח


דם עוף הנמצא באדמה צריך לכסותו בעפר
והאוכל דם בהמה ועוף ונבלה וטרפה נגמר
עובר על ציוויו של ה' ונפשו נכרתת
נטמא חייב להיטהר וטמא עד שהשמש מסתלקת
בהמשך התורה אוסרת עלינו חיתון עם קרובים
ישנם חמישה עשר קרובים שאיתם אסור ביחסים
אב, אם, בת , אחות, כלה , חמות- אסורים
שיתחתנו זה בזה ויהיו קשורים בנישואים


אסור להתקרב אל אישה נידה שהיא טמאה
ואשת איש הנשואה לאחר בהחלט אסורה
אסור להעביר את הבנים באש כעבודה זרה
ואסור לחיות זכר וזכר וגם עם בהמה


האיסורים הללו עשו הגויים ולכן זה טמא
הם נזרקו מארץ כנען ואת הארץ יש לחטא
ה' מזהיר את ישראל שלא ילכו בדרכיהם
וישמרו את החוקים והמשפטים שנתן להם אלוקיהם


תועבות אלה עשו הגויים וטמאו את הארץ
וישראל יישמרו מפניהם ולא יהיה בהם פרץ
והארץ לא תקיא את המטמאים אותה בעוונותיהם
כמו שהקיאה את הגויים שעשו בתעבותיהם


וכאן ה' מזהיר את החוטאים שיעשו התועבות
כל אשר ייעשה אותם יכרתו לו הנפשות
ושעם ישראל ישמור את משמרת האלוקים
ומסתיימת פרשת אחרי מות בציון שנהיה קדושים

אין תגובות:

פרסום תגובה