יום רביעי, 21 ביולי 2010

פרשת ואתחנן


ואתחנן אל ה' לבוא לארץ אומר משה
חמש מאותו חמש עשרה תפילות זועק לבורא
וזו הגמטריה ואתחנן, תפילה שירה שהן תחנונים
בהם ניסה לשכנע שבקשותיו תתמלאנה אצל האלוקים

אנא  מבקש משה העביריני לארץ המובטחת ישראל
אומר ה' לא בא בחשבון והפסק להתפלל
תוכל לעלות לראש הפסגה ואת הארץ תראה
ומי שיכניס את ישראל זה יהושע המנהיג הממונה

משה השלים עם המצב והחל ללמד תורה
ביקש שעם ישראל מהמידות לא יוסיף ויגרע
וכל החוקים והמשפטים יקוימו כאשר ה' ציוה
והדבקים בה' האלוקים חיים כולם  בזכות התורה

שישראל ישמרו ולא ישכחו את האותות והמופתים
וילמדו את כל המאורעות והנסים שקרו לבנים
ויזכרו כל מה שקרה על הר סיני
ואת הדיברה אנוכי ה' אלוקים כאל שדי

ושם קיבלו את עשרת הדיברות בשני הלוחות
שבהם מוזכרים קיום המצוות ואיסור העברות
ובעיקר מזהירם משה על עבודות זרה שונות
שעם ישראל לא יחטא בהם ויעשה שטויות

ונשמרתם מאד לנפשותכם אומר משה מהעבודה זרה
ושלא יעשו כל תבנית ופסל מכל סוג וצורה
לא מדברים דוממים לא מהטבע ולא מהחיות
לא לעשות מעשים אשר עושים שאר האומות

משה מעיד נגד ישראל את הארץ ואת השמים
ושיזכרו את ברית ה' ויציאת מצרים
משה לא ילך עמהם ויקבר מעבר לירדן
וישראל חייבים לשמור תורת ה' מנער וזקן

עם ישראל צריכים לראות היום כדבר הזה
שאלוקים הוציא אותם מעבדות והפכם לעם גאה
אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים
ואין זולתו זועק משה הוא מלך המלכים

וידעת היום והשבות את לבבך ושמור המצוות
למען ייטב לך באחרית הימים בכל הדורות
ומשה הבדיל שלוש ערים בעבר הירדן במזרחו
ככדי שינוס לשם הרוצח בשגגה מפני גואלו

משה עשה זאת במהירות עוד לפני מותו
שנצווה לקיים דבר ה' אפילו שלא בזמנו
וזאת התורה אשר שם משה לפני ישראל
העדות החוקים והמשפטים שעל פיהם חיינו ננהל

ועשרת הדיברות נאמרים שנית על ידי משה
אנוכי ה' אלוקיך ואלוקים אחרים לא יהיה
לא תישא שם ה' לשווא ולשמור השבת
כבד אביך ואימך כל המשפחה הבן והבת

לא תרצח לא תנאף לא תגנוב ותענה
לא תחמוד מרעך אשתו משור ועד שה
הדברות האלה נאמרו פעם שנייה על ידי משה במיוחד
כמו שמור וזכור השמיענו בדיבור אחד

את הדיברות עם ישראל פחד לשמוע מהאלוקים
וביקשו ממשה שלא ימותו והוא ישמיע הדברים
ה' קיבל זאת בחיוב ותמיד מה' יפחדו
ה' העביר למשה החוקים והתורה שלישראל יימסרו

שמע ישראל  ה' אלוקינו ה' אחד
זו הקריאה שאמרו ישראל כעם מאוחד
זו פרשה ראשונה של קריאת שמע
שאנו חייבים לאומרה על פי התורה

ובפרשה ישנה אהבת ה' בגוף בנפש ובממון
וכל הדברים שה' מצווה אותנו שווים המון
ושחייבים אנו ללמד את בננו בערב ובבוקר
להניח תפילן ולשים מזוזות מהודרות שעולות ביוקר
  
כאשר עם   ישראל יגיע לארץ אבותיו
שידע שזו ארץ עשירה ארץ דבש וחלב
בורות מים כרמים ועצי זיתים יהיו לרוב
והעם ינוח תחת גפנו ותאנתו ויהי טוב

ולכן אסור לשכוח את האלוקים הכל יכול
שנתן לישראל מכל טוב ללא דאגות ועול
וחס ושלום לא לעזוב את התורה והמצוות
ושלא ינסו האלוקים לחיות טוב ולעשות עבירות

ועשית הישר והטוב בעיני ה' לטובתך
והוא יקיים את ההבטחות שנתן לאבותיך
ה'  יהדוף ממך את כל האויבים והשונאים
וייתן לך לחיות חיים טובים ומאושרים

אם ישאלך בינך מה העדות החוקים והמשפטים
תאמר לו פעם היינו המצרים עבדים משועבדים
ה' נתן לנו התורה וממצרים אותנו גואל
והוציא והנחיל אותנו בארץ המובטחת ארץ ישראל

וכאשר תבואו לישראל אומר משה בקדושה ובהתלהבות
ה' יחסל את שבעת העממים לאט ובסבלנות
החיתי הגרגשי האמורי הכנעני הפריזי והחיווי והיבוסים
אילו העמים אשר יהושע גירשם בעזרת האלוקים

אל תלמדו מדרכיהם ולא תתבוללו בתוכם
תשברו ותרוצצו כל עבודה זרה את כולם
אתם עם קדוש לה' עם סגולה מהעמים
ה' בחר בכם מכל האומות ואתם נאהבים

ה' הבטיח לאבותכם שעמכם ישמור את הברית
ולעולם לא יעזבכם ולא ייתן אתכם להכרית
עם ישראל ישמור כל החוקים והמצוות כדאמרן
וה' ישמור עליהם ומסתיימת בזאת פרשת ואתחנן


אין תגובות:

פרסום תגובה