יום רביעי, 4 באוגוסט 2010

פרשת ראה


ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה
הברכה על המצוות שהעם ישמור באהבה
והקללה על העברות שהעם יסור מדרך התורה
וילך אחרי אלוקים אחרים ויעבוד עבודה זרה

הברכה תיאמר על הר גריזים ובעיבל הקללה
שני ההרים נמצאים באלוני מורה בערבה
בארץ כנען מעבר לירדן יאמרו הברכות והקללות
ומשה מזהיר את ישראל שישמרו החוקים והמצוות

הציווי שניתן שוב לישראל לאבד כל הפסילים
לנתץ ולשבר מצבות ואשרות שהם הבל הבלים
ורק למקום שה' יבחר יביאו זבחים וקורבנות
נדרים נדבות מעשרות תרומות ומנחות

אסור להעלות קורבנות בכל מקום שימצא
והמקום אשר יבחר שם יבואו לאלוקים ושם ייראה
מותר לאכול בשר ולא דם ולשופכו לאדמה
מעשרות נדרים ונדבות חייבים לאכול בבית הבחירה

אסור לעזוב את הלווי ולהתפרנס ממעשרות
אין לו אפשרות להתקיים שאין לו נחלות
דם אסור לאכול כי הדם הוא הנפש
לכן מכשירים את הבשר והדם זורקים לרפש
  
שוב מזהיר משה כי בהשמדת העמים ישמרו
לבל יאבדו אלוקיהם ואפילו בניהם באש ישפרו
וכל עבודת אלילים זו תועבה בעיני האלוקים
כל שמץ מעבודה זרה צריך להשמיד לרסיסים

אסור להוסיף על המצוות כמו חמש ציציות
או ארבעה ברכות כהנים וחמישה מינים בסוכות
אם יקום נביא שיאמר ללכת אחרי אלוקים אחרים
או חולם חלומות שיעוות את תורת האלוקים

אסור ללכת אחריו אלא להמיתו במהירות
כי כל מטרתו להדיחך ולגרום לך למות
אפילו אם זה אח אב משהו מהקרובים
לא תשמע לקולו השמד אותו וסקלתו באבנים

אם עיר שלמה תנסה ללכת ולעבוד אלילים
דרוש חקור ושאל והנה אמת סיפור הדברים
תכה את יושבי העיר בחרב ותחרם אותם
וכל רכושם תאסוף ותשרוף באש לדיראון עולם

עם ישראל עם קדוש ואסור לשרוט בבשר
אסור לתלוש השערות כאבל למת אפילו יקר
ה' בחר  בישראל להיות עם קדוש ומובחר
עם ישראל עם סגולה לו ניתן כבוד והדר

אסור לאכול חיות טורפות ובהמות לא כשרות
מותר לאכול שור שה כבשים צבי ואיילות
גם חמור אקו דישון תאו וזמר
אילו החיות שנזכרות בתורה וייאכלו בהיתר

סימן הכשרות בבהמות שהן מעלות גרה
וגם מפריסות פרסה שוסעות שסע ורק בבהמה
גמל ארנבת ושפן מעלים בהמה ולא מפריסים
החזיר מפריס ולא מעלה גרה וכולם טמאים

גם בדגים יש סימן כשרות סנפיר וקשקשת
חוץ מזה כל העולה בדייג ייזרק מהרשת
בעופות יישנה רשימה ארוכה שאסורים באכילה
בעיקר עופות טורפים שהם מטמאים את הנשמה

ברשימת העופות עורה פרס בת יענה וחסידה
ונקראת על שעושה חסד עם חברותיה כמנהגה
ולמרות שנכניסה לרשימת העופות הטמאים שאינן נאכלים
שצריך לעשות חסד לכולם ולא רק לחברים

כל נבלה של חיה ובהמה תמכור לנכרי
תהנה מזה אבל אל תאכל מבושל וצלי
אסור לבשל לאכול וליהנות  בשרים עם חלבים
לכן נכתב לא תבשל גדי שלוש פעמים

עשר תעשר מכל היבול כל שנה ותתעשר
מעשר שני תאכל במקום המקדש שה' יאשר
אפשר לפדות מעשר שני בכסף ולהביא לירושלים
ולאוכלו שם לחלק לעניים ולווים במלוא הכפיים
  
כל שבע שנים תעשה שמיטת האדמה
כלומר אסור לזרוע לקצור ולעבוד זו שמיטה
השתדל לעזור לאחיך לתת לו צדקה בשפע
פתוח תפתח לעזור לעניי ארצך בכל רגע

עבד עברי עובד שש שנים ובשביעי חופשי
כשיצא תיתן לו מכל טוב ומענק כספי
הענק תעניק לו מהצאן מהגורן ומהגפן שהתברכת
זכור שאתה היית עבד במצרים ומשם נגאלת

ואם העבד רוצה להישאר ולא לצאת לחופשי
תרצע אוזנו ויהיה עבד עד היובל העברי
וביובל החמישים יוצאים כל העבדים לחרות
כי אין עבדים לעבדים  ציווי האלוקים-חרות

כל בכור הנולד בבקר ובצאן קדוש
הוא שייך לכהן המקריבו ואת בשרו ידרוש
ואם יש בו  מום לא יקריבוהו כקורבן
הכהן יאכלנו הוא אשתו וילדיו ובנו הקטן

לשמור שפסח תמיד ייפול בעונת האביב
זו העונה שיצאו ממצרים עם ישראל החביב
אין לאכול חמץ אלא לחם עוני-מצות
ולקריב קורבן פסח רק במקום המיועד לקורבנות

חובה לאכול מצה בראשון ולא בששת הימים
ביום הראשון והשביע הם ימים קדושים
לא תעשה בהם מלאכה והם מושבתים
שאר ימי חול המועד ימים יותר קלים

שבועות יבוא אחר ספירת חמישים יום מפסח
שבע שבועות נספור החל מקציר החיטה הצומח
חג השבועות הוא גם חג מתן תורה
הוא נחוג ב-ו' סיוון בשמחת כל המשפחה

חג הסוכות חג האסיף נחוג שבעה ימים
חג שמצווה לשמוח בו כחלק משלושת הרגלים
שלוש פעמים בשנה יעלו הזכרים לראות את האלוקים
בחג המצות, שבועות וסוכות שלוש פעמים

עליה ברגל למקום אשר ה' שוכן שם
מביאים קורבנות עולת ראיה ושלמי חגיגה גם
איש כפי יכולתו יביא קורבנות למקדש
מסתיימת פרשת ראה שיש בה מהישן והחדש

אין תגובות:

פרסום תגובה