יום חמישי, 6 במאי 2010

פרקי אבות - פרק ה'

בעשרה מאמרות נברא העולם יכול במאמר אחד
ליתן שכר לצדיקים המקיימים העולם באופן מיוחד
כן להיפרע מהרשעים שעל ידי רשעתם
מאבדים את העולם שנברא ונוצר לטובתם


עשרה דורות עברו מאדם ועד נח
להודיע שלמרות שהכעיסו ה' מרבה לסלוח
עד שעברו בחטאיהם ובמעשיהם את הגבול
הכעיסו את ה' ולכן הביא עליהם מבול


עשרה דורות עבדו מנח ועד אברהם
ה' ארך אפים ואברהם קיבל שכר כולם
עשרה ניסיונות נתנסה אברהם ועמד בכולם
להודיע כמה חיבתו של אברהם לריבון עולם


עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה בים
עשר מכות הביא ה' על מצרים והענישם
עשר מכות קיבלו המצרים על הים
ופרעה וכל חילו טבעו וה' השמידם


עשרה נסי אבותינו נסו את ה' במדבר
ה' סלח להם על ניסיונותיהם והעם נשאר
עשרה נסים במקדש שלא הפילה אשה מריח הקורבן
ולא הסריח בשר הקודש אף לאחר זמן


לא נראה זבוב בבית המטבחיים בשחיטת הקורבנות
ולא ארע קרי לכהן הגדול ביום הכפרות
לא כיבו הגשמים את עצי המערכה שבמזבח
ולא ניצחה הרוח עמוד העשן שהפיק ריח


לא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם והפנים
הקהל שעמד בעזרה היו צפופים והשתחוו רווחים
לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם כלום
ולא אמר אדם צר לי המקום בירושלים ללון


עשרה דברים נבראו בין השמשות בזה הזמן
פי הארץ, הבאר, האתון הקשת ובמן
המטה, השמיר הכתב והמכתב והלוחות
ואומרים קבר משה ואייל אברהם אבי האבות


בגולם ובחכם ישנם שבעה דברים
חכם אינו מדבר לפני גדולים וחכמים
אינו נכנס לתוך דברי חברו וסותרם
אינו נבהל להשיב ושואל כעניין את כולם


אומר על ראשון ואחרון ומשיב כהלכה
ואומר האמת לאמיתה ולא שמעתי כשלא שמע
כל הנאמר בחכם ההיפך בגולם
הוא עושה הפוך מהחכם ולא עונה כהוגן


שבעה פורענויות באים לעולם על שבעה עבירות
מקצת מעשרים וחלק לא בצורת ורעב באות
אם לא מעשרים רעב ומהומה ובצורת באים
לא מפרישים חלה ברעב של כליה נפגעים


בגלל ארבע מיתות שלא נמסרו למשפט
דבר בא לעולם, שבפירות שביעית לא שבת
חרב באה לעולם על עינוי ועיוות הדין
וגם המורה שלא כהלכה בכל סוג ומין


חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא
וגם מפני חילול השם אדם יחויב
גלות באה לעולם על עבודה זרה ואלילים
וגילוי עריות חילול השמיטה ושפיכות דמים


בארבעה זמנים הדבר מתרבה מהאחד לשני
בשנה הרביעית שאין נותנים בשלישית מעשר עני
ובשביעית שאין נותנים מעשר עני בשישית
ובמוצאי שביעית מפני המסחר בפירות שביעית


במוצאי החג שבכל שנה ושנה
מפני גזל מתנות עניים שאין נותנים במתנה
ארבע מידות באדם שלי שלי ושלך שלך
זו מידה בינונית שלכל אחד חלקו כשורה


שלי שלך ושלך שלי עם הארץ ובור
שלי שלך ושלך שלך זה חסיד גמור
שלך שלי ושלי שלי זו מידת רשע
ועלינו לנהוג כחסיד על פי התורה


ארבע מידות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות
קשה לכעוס ולרצות יצא שכרו בהפסדו רבות
קשה לכעוס ונח לרצות חסיד לפי התורה
נח לכעוס וקשה לרצות ולא מתפייס רשע


ארבע מידות בתלמידים מהיר לשמוע ומהיר לאבד
קשה לשמוע וקשה לאבד יצא שכרו בהפסד
מהיר לשמוע וקשה לאבד זה מידה טובה
קשה לשמוע ומהיר לאבד זו מכה רעה


ארבע מידות בנותני צדקה וגומלי חסדים
הרוצה ליתן ושלא ייתנו אחרים עיניו רעים
יתנו אחרים והוא לא ייתן עינו רעה
לא ייתן ולא יתנו אחרים הוא רשע


ארבע מידות בהולכי בית המדרש
הולך ואינו עושה שכר הליכה לו ממש
עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו כהלכה
הולך ועושה חסיד, לא הולך ועושה רשע


ארבע מידות ביושבים לפני חכמים
ספוג, שסופג הכל- הכל מה שמלמדים
משפך, שומע מהר ובמהירות שוכח הכל
משמרת, ששוכח החשוב והיקר זוכר את הזול


נפה, שמוציאה את הקמח ושומרת הסולת
וזה בנמשל שקולט החשוב וזורק את הפסולת
כל אהבה שתלויה בדבר ובגללו היא קיימת
בטל הדבר יוצא שאהבה גם מתבטלת


כל אהבה שלא תלויה בדבר מסוים
זו אהבה טהורה והיא קיימת לעולם
אהבה שהייתה תלויה בדבר זה אמנון ותמר
ואהבת דוד ויונתן הייתה שלא תלויה בדבר


מחלוקת לשם שמים מתקיימת כמו שמאי והלל
מחלוקת שלא לשם שמים כקורח ועדתו תתבטל
המזכה את הרבים אין חטא בא לידו
והמחטיא הרבים אפילו תשובה לא תעזור לו


משה רבנו זכה וזיכה את הרבים
ירבעם בן נבט חטא והחטיא אנשים
כל חטאי עם ישראל נרשמים לחובתנו
כי הוא הגורם שהעם חטא וגדול עונשו


מי שיש בידו מידות אלה מתלמידי אברהם
עין טובה, רוח נמוכה נפש שפלה גם
ולמי שיש עין רעה גאוותנות ונפש רחבה
הוא מהאנשים הרשעים תלמידי בלעם הרשע


תלמידי אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה
נוחלים עולם הבא ונהנים מזיו כבוד הכסא
תלמידי בלעם הרשע אשר עושים רע
יורשים גהנום ויורדים לבאר שחת הנורא


יהודה בן תימא אומר תהיה גיבור כארי
קל כנשר עז כנמר ורץ כצבי
והדימויים האלה הן מהירות, זריזות ועזות
כדי לעשות רצון אביך שבשמים בהתלהבות ובהתרגשות


עז פנים וחוצפן יורש גהנום
ואדם בישן מקבל גן עדן באהבה וחום
ויהי רצון מלפניך ה' שיבנה בית המקדש
ובמהרה בימינו תן חלקנו בתורתך המתוקה כדבש


בן חמש לתורה ובן עשר למשנה
בן שלוש עשרה למצוות וחמש עשרה לגמרא
בן שמונה עשרה לחופה ועשרים לפרנסה
בן שלושים לכח, ארבעים לבינה וחמישים לעצה


בן שישים לזקנה, שבעים לשיבה ושמונים לגבורה
בן תשעים לנוח ומאה בטל מהעולם לעולם הבא
אלו גלגולי החיים של כל אדם
בחייך למד תורה ושמורא מצוות בורא העולם


בן בג-בג אומר הפוך בה עוד ועוד
למד תורה ותתייגע שתדע אותה טוב מאד
הכל נמצא בתורה ועל פי הצער השכר
אומר בן הא הא שנתגייר והגיע מהניכר

אין תגובות:

פרסום תגובה