יום שלישי, 13 ביולי 2010

פרשת דברים


אלה הדברים שדיבר משה לישראל בעבר בירדן
ספר דברים זה משנה תורה שחזר משה ושינן
הזכיר לישראל את מסעיהם ומעשיהם
אשר עשו ועברו במדבר בדרך לארץ אבותיהם

שהכעיסו ה' במדבר ובערבה ובמעשי בעל פעור
בסוף שהימרו שם ולבן-שאמרו שהמן שחור
די זהב-העגל והדרך שבה אחד עשר יום
יכלו להגיע ממצרים לישראל וזה היה החלום

הזכירם המכות שקיבלו סיחון ועוג מהבשן הנורא
ובעבר הירדן במואב משה ביאר הלכות התורה
ויאמר להם באו ורשו הארץ שנתתי לכם
ואמרתי שלא אוכל לשאת לבדי טרחכם וריבכם

הסכמתם עימי לשים שרי אלפים, מאות ועשרות
ואכן לקחתי שופטים ישרים  ושונאי בצע לשפוט
שלא יגורו ויפחדו בפני איש גדול וקטן
המשפטים שישפטו בעצמם והקשים-אני אלבנם

ומשה ממשיך לתאר שהלכו במדבר הגדול והנורא
והוא קיבל מה' שירשו את הארץ הברוכה
אבל אתם רציתם לשלוח מרגלים שיאשרו זאת
והלכו האנשים וסיפרו על הארץ רק עלילות

 לא רציתם לעלות ותאמרו שה' שונא אתכם
ומטרתו להשמידכם במדבר שהמרגלים ראו ענקים בעיניהם
ואני אומר משה, טענתי שלא תפחדו מהגויים
ה'  ילחם לכם והוא יכה אותם במופתים

וישראל לא שמע וקיבל וה' קצף עליכם
וקבע שלא יבוא אף אחד לארץ מבינכם
חוץ מכלב ויהושע בן נון המרגלים הצדיקים
שדיברו על הארץ דברים טובים ובה' בוטחים

רק הדור החדש פחות מבן עשרים
הם יזכו לעלות לכנען אחרי שנות ארבעים
ואתם שוב סירבתם לשמוע ותעלו לכבוש האמורי
אך ה' עזבכם והוכתם והורדתם דמעות ובכי

וה' סובב אתכם במדבר ארבעים שנה
ובדרך לא כבשתם את עשו מואב ועמון במלחמה
ואפילו לעבור בארצם הם לא נתנו לכם
ולא היה לכם רשות לכבוש ולפגוע בהם

וילכו ישראל במדבר במשך ארבעים שנה
והאלוקים המית כל יוצאי מצרים במשך בתקופה
ורק אחרי  מות הדור שהלך עם המרגלים
הופיע ה' אל משה והודיע לכנען הולכים

וה' פירט כי הגויים חזקים ענקים וקשים
ואסור לישראל לפחד מהם ושיבטחו בה' האלוקים
נעמדו מול סיחון מלך חשבון ודרשו לשלום
והציעו לו תשלום שייתן לעבור ממקום למקום

סיחון סירב ויצא לקראת ישראל למלחמה
ויתנהו ה' לפני ישראל והוא הוכה עד חורמה
כבשו את עריו ולא השאירו פליט ושריר
ואת כל אדמתו בתיו ורכושו ישראל השמיד

וכך גם קרה אצל עוג מלך הבשן
הוא ועמו יצאו לקראת ישראל להכותם ולגרשן
ויאמר ה' למשה אל תירא מן הענק הזה
תכה ותשמיד את עמו ותפוררהו כמו במטאטא

וייתן ה' בידי ישראל את עוג ועמו
ויהרגו את כל תושביו וירשו את ארצו
וכל הרכוש בזזו ולקחו עם ישראל לעצמם
וישמידו את כל הענקים שהיו וחיו שם

השטח של סיחון ובשן ניתנו על פי משה
לבני גד , ראובן וחצי שבט המנשה
וזאת בתנאי שהגברים ילכו את כנען לכבוש
ואחר יחזרו לבתיהם ולילדיהם ואת האדמה לרכוש

משה מצווה את יהושע שייתן להם נחלה
רק לאחר שיעמדו בתנאים ובהבטחה
ומצווהו שלא ירא ולא יפחד רק מהאלוקים
וכך יכבוש את הארץ ומסתיימת פרשת דברים

אין תגובות:

פרסום תגובה