יום רביעי, 21 באפריל 2010

פרשת קדושים

וידבר ה' למשה שבני ישראל יהיו קדושים
כלומר לפרוש מן העברות ולשמוע בקול האלוקים
לירוא את ההורים ולשמור שבתות וחגים
וכשההורים אומרים נגד המצוות זאת לא מקיימים


לא לפנות לעבודת אלילים ולעשות אלוקי מסכה
ואכילת בשר שלמים יומיים ולילה בששון ובשמחה
לאחר מכן הבשר נקרא פיגול ואסור לאוכלו
והאוכל נענש על ידי ה' ונכרתת נפשו


ה' ציונו שבקציר החיטה להשאיר לקט ופאה
גם בבציר הענבים להשאיר ענבי שארית הפליטה
כל אלה נשארים לגר, ליתום ולאלמנה
כך ציווה ה ' לתת לחסרי יכולת וכלכלה


אסור לגנוב, לשקר ולרמות איש את חברו
אסור להישבע לשקר בשם ה' וכך מחללו
לא לעצור תשלום לעובד ולא לגזול
לא לקלל חרש ולפני עיוור לא לתת מכשול


לא לעשות משפט שקר ולרחם על העניים
ולא לתת עדיפות לעשירים למרות שאינם צודקים
לא להעביר שמועות וסיפורים ורכילות על חבר
לתת עזרה לחברך שבסכנת מוות ובדבר אחר


לא לשנוא את אחיך בלב וצריך להוכיחו
אם עשה חטא או פשע ואפשר לעוזרו
לא תיקום ותשמור טינה על אחד מחברך
זה כלל גדול הפסוק:ואהבת לרעך כמוך


אסור לזווג בהמות משני סוגים
וגם לגדל יחד גפן ותאנה בשדה חיטים
בגד העשוי מצמר ופשתים אסור ללבוש
ושעטנז זה חוק ואין עליו לדרוש


ומצווה בארץ ישראל לשמור עורלה בנטיעת העצים
כלומר לא אוכלים מהפרות במשך שלוש שנים
בשנה הרביעית מעלים הפרות לירושלים ונאכלים בקדושה
ובשנה החמישית אפשר לאכול ולמכור הפרות ברווחה


אסור להתחתן עם שפחה נכרית וגויה
ומביא קורבן אשם שיסולח לו אם חטא
אסור לאכול מבהמה לפני ששחטוה בהכשרה
אסור לנחש עתידות ולקבלם באמונה שלמה


לא מגלחים מסביב לראש ולזקן
המספר והמסתפר עוברים חמישה לאווים כל הזמן
אסור לשרוט שריטות בגוף גם באבל
וכתובת קעקע אין לעשות מעשי הגויים- הבל


לא לעשות ולהתעסק בזנות בכל צורה
אילו תועבות הגויים וה' שונא זימה
צריך לבנות משכן לה' או בית המקדש
אבל לא לחלל בבנייתו את השבת המקודש
עלינו לאהוב ולעזור לגר שמשתכן בתוכנו
לא לרמותו לגרום לו צער ולתת לו מממונינו
לפני זקן שהוא תלמיד חכם לקום ולכבדו
ולעזור לאיש שיבה זקן בשנים ומופלג בגילו


לא לרמות במשקל ובמידות לעשות משקל אמת
וכל המסחר המקח והממכר יהיו ישרים בהחלט
אסור לעבוד עבודה זרה מכל סוג וצורה
והעביר הבן באש-מולך, או למוסרו לכמורה


אדם שיעבור על הציווי ויעבוד עבודת אלילים
ה' יפגע בו ובזרעו, עם ישראל קדושים
עם ישראל חייב לשמור על המצוות וההוראות
ה' מטהרם ונותן בהם קדושה מכל האומות


איש אשר יקלל את אביו ואת אמו יומת
ואיש אשר ייקח אשת איש יושמד
אסור להינשא לכל הקרובים קירבה ראשונה
שהם הורים, בנות, אחים, סבים שבמשפחה


אישה שהיא נידה אסורה לבעלה בימי טומאתה
ואסור לחיות זכרים ביחד וגם עם בהמה
כל זאת עשו הגויים בימים ההם וזה טומאה
לכן הם הושמדו ונזרקו מארץ ישראל הבחירה


עם ישראל הקדוש והטהור שישמור על הקדושה
יירש ארץ זבת חלב ודבש ארץ טהורה
ישראל חייבים לשמור על אכילת בהמות טהורות
ולא ייטמאו את גופם ונפשם בבהמות טמאות


והייתם לי קדושים כי קדוש אני
אומר ה' לישראל ומכל העמים אתם עמי
אני הבדלתי אתכם מכל האומות והעמים
זה הסיום והסיכום של פרשת קדשים

אין תגובות:

פרסום תגובה