יום שלישי, 6 ביולי 2010

פרשת מטות


וידבר משה לראשי המטות בישראל על נדרים
אדם הנודר נדר או שבועה שיקיים הדברים
וככל אשר יצא מפיו ייעשה ולא יבטל
אדם שנודר ולא מקיים עובר בבל יחל

בל יחל פירוש שלא יעשה דבריו חולין
אלא יקיים מה שמוציא מפיו במישרין
נערה בבית אביה ואישה בבית בעלה
בנודרה נדר הם יכולים להפר את נדרה

וידבר ה' למשה לנקום במדיין על מעשיהם
אשר החטיאו את עם ישראל עם בנותיהם
משה הכריז מלחמה על המדיינים ברשות פנחס
וציווהו להרוג זכרים ונקבות ורכושם לקחת למס

אלף איש לכל מטה הקציב למלחמה
ופנחס בן אלעזר בראשם ובחצוצרות תקעו תרועה
ויתנפלו על מדין והרגו כל זכר ונקבה
וחמשת מלכי מדין ומקניהם נלקחו בשביה

בלעם בן בעור נהרג בחרב בגלל עצותיו
הוא שיעץ להחטיא את בנות מדין ומואב
ויקחו ישראל שלל צאן בקר עבדים ושפחות
והביאו למשה שיחליט מי יקבל יותר ומי פחות

ויאמר אלעזר הכהן לישראל דיני טוהרה וטומאה
ההורג נפש טמא ייטהר לימים שבעה בהזאה
בשלישי ובשביעי יזו עליו מי פרה אדומה
ויכבס בגדיו ביום השביעי ואחר יבוא אל החברה

כל המתכות זהב כסף נחושת ובדיל ועופרת
ישרפו באש ומי טהרה יזו על המתכת
ולקח משה ויחלק לשנים את השלל בשווה
חצי לצבא וחצי לכל העדה ששהו במחנה

ומעדת ישראל נתן ללווים אחוז מחמישים
מהשלל של המדיינים שהיה צאן עבדים שפחות וחמורים
ויתנו למשה ראשי המלחמה שהיו צדיקים וישרים
קרבן לה' את הזבה והתכשיטים לכפרת החטאים

צאן רב היו לשבטי גד וראובן
והם רצו שטחים הנמצאים ממזרח לירדן
השטחים היו מצוינים לרעות הצאן ולא בישראל
ומשה כעס עליהם שאין ברצונם לבוא ולהתנחל

ויאמר משה כך עשו המרגלים והעם נענש
אתם חוזרים על המעשה וזהו חטא ממש
האם תגרמו שוב לעם לנדוד ארבעים שנה
שאתם לא רוצים להיכנס לארץ שלאבותינו הובטחה
  
ויאמרו בני גד וראובן-לא רבנו משה
אנחנו נצא להילחם ולכבוש כנען בראש המחנה
רק הצאן הטף והנשים יישארו מעבר לירדן
וכל הזכרים ילחמו חלוצים ונעזור ליהושע כמגן

והסכים משה ועשה תנאי לקבלת הנחלות
שהם ישאירו הטף והצאן מעבר לירדן לרעות
ורק לאחר שארץ כנען שיהושע יכבוש ותחולק
יחזרו לבתיהם שבעבר הירדן ויקבלו שטחי ירק

הוסכם והותנה בין משה אלעזר הכהן ויהושע
וזהו תנאי בני גד וראובן יהיה קבוע
ויקבלו בני גד וראובן שטחי סיחון והבשן לצאנם
וישימו שם את בניהם נשותיהם וכל בקרם

ויצטרפו לבני גד וראובן חצי שבט המנשה
שגם קיבלו התנאי להילחם חלוצים לפני המחנה
ויאיר בן מנשה כבש את חוות יאיר
בזאת מסתיימת פרשת מטות ומעשי משה האדיר

אין תגובות:

פרסום תגובה