יום שני, 17 במאי 2010

פרקי אבות - פרק ו'


פרק שישי מדבר בגדולת התורה ולימודה
שאין דבר בעולם יותר יקר והתורה המכובדה
רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה
זוכה לדברים הרבה בעולם הזה ובעלית נשמה


כל העולם כדאי לו לתלמיד החכם
נקרא רע אהוב משמח הבריות ובורא העולם
התורה מלבישתו ענווה ויראה ומכשרתו להיות צדיק
והלימוד עושהו חסיד ישר נאמן ומהחטא מרחיק


התורה מקרבת אותו לזכויות לעצה תושייה וגבורה
נותנת מלכות ממשלה חיקור הדין ורזי תורה
הלומדה נעשה כמעיין המתגבר ואינו פוסק 
נהיה צנוע אורח רוח ועל עלבונו שותק


התורה מגדלת ומרוממת את לומדיה
מחזקת את האדם ושומרת על עוסקיה
אמר רבי יהושע בכל יום אומרת בת קול 
הוי לבריות מעלבון התורה ה' לא ימחול


כל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף
וכל העוסק בתורה נקרא בן  חורין ואלוף
והלומד מחברו פרק אחד או הלכה ופסוק
צריך לנהוג בו כבוד אפילו כשהוא עסוק


דוד המלך למד מאחיתופל שני דברים 
וקראו רבו ואלופו וממנו ללמוד אנו צריכים 
וכבוד וטוב זה תורה ומקבלם הלומדה
ואנו צריכים לתת לרבותינו רוב טוב ותודה


דרכה של תורה פת במלח תאכל ותזון
מים בהקצבה תשתה ועל הארץ תשכב ותלון
חיי צער תחיה ובתורה תהיה עמל
וכשתעשה כך אשריך בעולמות שברא האל


אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד
אל תתאווה לשלוחן שרים ששלך גדול מאד
ונאמן בעל המלאכה שהוא ה' האל הגדול
שישלם לך שכר פעולתך ולימודך יותר מכל


גדולה תורה יותר מן הכהונה והמלכות
בארבעים ושמונה דברים נקנת התורה ובזכות
הכהונה נקנת בעשרים וארבע מעלות 
המלכות נקנת בשלושים מעלות ומהתורה שתיהם פחות


ואילו הן המעלות שהתורה נקנת בהם בחכמה
בתלמוד בשמיעת אוזן בעריכת שפתים ובהבנה
באימה ביראה בענווה בשמחה בטהרה ושימוש חכמים
בישוב במקרא במשנה בדקדוק חברים ובפלפול תלמידים


לימודה במיעוט דרך ארץ ובמיעוט תענוג וסחורה
במיעוט שחוק ושינה וליצנות ומיעוט בשיחה
באורך אפיים בלב ובאמונת חכמים
המכיר מקומו השמח בחלקו ובקבלת ייסורים


עשיית סייג לדברים ולא מחזיק טובה לעצמו
אהוב אוהב את המקום והבריות וה' אוהבו
אוהב את הצדקות אוהב את המישרים
אובה את התוכחות ומתרחק מהכיבודים


לא גס בתלמודו ולא שמח בהוראה
נושא בעול חברו ומכריע לכף זכות באהבה
עומד על האמת ומעמידה על השלום
ומתיישב ליבו בתלמוד שואל ומשיב עד תום


לומד על מנת ללמד לעשות ולקיים
ומחכים את רבו ומכוון לאמת ואומר אמן
אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם
וגדולה תורה שמביאה חיים לעושיה יותר מכולם


גדולה התורה שהיא נותנת חיים לעושיה
נותנת רפואה שלמה לעצמות ולומדיה
והתורה עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
היא חן לראשי עוסקיה ומוסיפה חיים לנזהר


אורח ימים בימין התורה ובשמאלה אושר וכבוד
אורח ימים ושנות חיים יוסיפו  לך עוד
דרכיה דרכי נעם וכל נתבותיה שלום
וכל המעמיק בה מתענג מחכמתה יום יום


רבי שמעון אומר נאה לצדיקים ונאה לעולם
הנוי הכח העושר הכבוד והחכמה באדם
הזקנה השיבה והבנים ובני בנים תפארת לדור
ותפארת בחורים והדר זקנים ושיבה הם כמזור


אמר רבי יוסי מגוריי בעיר סופרים וחכמים
ביקשני אדם שאבוא לגור בעירו תמורת מטמונים
סירבתי אפילו ייתן לי הזהב שבעולם 
לא אעזוב עיר של תורה שיקרה מכולם


ונדע שביום פטירת האדם יש לו מלווים 
לא זהב ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים
שכתוב בחיים התורה מלווה אותך בעולם הזה
ביום הפטירה תשמורך ובעולם הבא בה תזכה


חמישה קנייניים קנה ה' בעולמו אשר ברא
תורה שמים וארץ אברהם ישראל והמקדש שנבנה 
כל מה שברא ה' בראו רק לכבודו
ואומר בכתובים ה' ימלוך עולם ועד בעולמו


תם ונשלם סדר פרקי אבות 
יהי שם ה' מבורך בכל העולמות
חנניה בן עקשיא רצה לזכות ישראל במעלות
לפיכך ה' הרבה להם תורה ומצוות
ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
והלומד תורה זוכה לאור הגנוז שאליו יאיר

אין תגובות:

פרסום תגובה