יום שלישי, 9 בפברואר 2010

פרשת משפטים

  1. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
      ואלה – גם הדברים שנאמרו בסיני לאבותיהם
      כל הדינים, המצוות והחוקים נאמרו בסיני
     משה קיבלם עבור בני ישראל מא-ל שדי

  2. כי תקנה עבד עברי, שנמכר בגלל שגנב
      שש שנים יעבוד כדי לשלם מה שסחב
      ובשנה השביעית יצא לחופשי חינם
      בחישוב זה נמכר ואת אדוניו כך הוסכם

 3. אם יבוא כרווק יצא לחופשי לבדו
     ואם יש לו אישה, אשתו יוצאת עימו
     אם האדון יתן לו שפחה גויה לאישה
     כאשר ישתחרר, האישה וילדיה נשארים אצל אדונה

 4. ואם יאמר העבד העברי, לא רוצה להשתחרר
     אדוניו מביאו לדלת או למזוזה ואזנו מחורר
     כי הוא שמע בסיני שרק לה' יש עבדים
     ואין יהודי יכול להיות עבד לעבדי אלוקים

 5. האם יכול למכור את ביתו הקטנה לשפחה
     האדון יכול לקחתה לאישה ואסור לו למוכרה
     ובכל אופן, כל אישה שאדם לוקח לביתו
     צריך לתת בגדים, אוכל ותשומת ליבו

 6. מכה איש ומת, הרוצח מות יומת
     וההורג לא בכוונה יברח מהר לעיר מקלט
     מכה ומקלל אביו ואימו חייב מיתה
     המכה והפוצע משלם עבור הרופא, התרופה והשביתה

 7. פרשת משפטים מתארת יחסים שבין אדם לחברו
     עבד ואמה שנפצעים הוא פותח בור ונפלו לתוכו
     שור תם שמשלם חצי נזק, ומועד - שלם
     והגונב שור, שה או כשב – כמה ישלם

 8. ודיני המבער שדה – המשלם כל הנזקים
     וכן דיני המפקיד פיקדון לארבעה שומרים
     דיני שומר חינם ושכר שואל ושוכר
     כל זאת משה רבנו מסביר, מלמד ומבאר

9. ואסור לחיות עם אישה ללא נישואין
    ולא לענות אלמנות יתומים וגם גרים
    ואם מלווים כסף לעני, לא ללחוץ אותו
    כשלוקחים ממנו פיקדון להחזיר לפי שימושו

10. אסור לקלל נשיא ולא דיינים
      ובשר טרפה אסור לאכול אלא להשליכו לכלבים
      ולא לתת עדות שקר ולגרום חמס וגזל
      ואחרי רבים להטות ולא בענייני הבל

11. חייבים להשיב אבידה ולעזור לחמור שרובץ במסעו
      אפילו לשונאו או לאדם שאיננו סובל אותו
      לא להטות לעני ולעשיר במשפט
      ולקיחת שוחד מעוורת את השופט בבת אחת

12. לא ללחוץ, לענות ולגרום סבל לגר
      עם ישראל מכיר זאת ממצרים, ששם התגורר
      שש שנים לעבוד את האדמה ובשביעית לשבות
      והיבול יהיה הפקר והעניים והבהמות יאכלו מהפירות

13. שלוש רגלים יחוגו ויעלו ברגל לירושלים
      פסח יחוגו שבעה ימים לזכר יציאת מצרים
      בחג הקציר – שבועות, וחג האסיף – סוכות
      אלה שלוש פעמים שיראו במקדש, ה' צבאות

14. ולבית המקדש להביא ביכורים, אלו הפירות הראשונים
      ולא לבשל גדי בחלב אימו, צוונו שלוש פעמים
      והאיסורים הם לא לבשל בשר עם חלב
      לא להנות ולאכול אפילו שאת זאת נאהב

15. הקב"ה ישלח מלאך להגן על עם ישראל
      כאות כי ישמרו ויקיימו את מצוות הא-ל
      והמלאך יעזור להשמיד את שבעת העממים
      וישראל יזהר לא לעבוד את אלוהים הזרים

16. הקב"ה יעזור לעם ישראל את הארץ לכבוש
      וישלח צרעה לפניהם ותעזור את האויבים לרמוס
      מעט ולאט תתרוקן הארץ מכל העמים
      כדי שלא ישלטו בארץ חיות ושודדים

17. משה כתב את כל דברי האלוקים
      לפני אהרון, נדב ואביהו ושבעים הזקנים
      ויבוא משה ולימד את ישראל וביאר יפה
      ויאמרו כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה

18. משה בנה מזבח והקים שנים עשר מצבות
      ויעלו עליהם עולות נערי ישראל והם הבכורות
      ויקח משה מהדם ושם על המזבח ובקערות
      ויאמרו העם שוב נעשה ונשמע לחוקים ולמצוות

19. משה נצטווה לעלות להר לקבלת לוחות
      והלוחות עשויות מאבן וכתובים בהם עשרת הדברות
      ומשה עלה לבד להר למשך ארבעים יום
      ולזקנים אמר שבו וחכו לי שאחזור בשלום

20. וציוה לאהרון וחור, בנם של מרים וכלב
      שהם יהיו המנהיגים וישגיחו עם כל הלב
      למי שיש לו דין ודברים ובעיות
      יצא אליהם והם יפתרו ויתנו תשובות

21. משה עלה להר שנתכסה בענן
      ה' כסה ההר, שבעה ימים באש ועשן
      לארבעים יום ולילה עלה משה לשמים לאלוקים
      ובלימוד ושינון המצוות והחוקים מסתיימת פרשת משפטים
    

אין תגובות:

פרסום תגובה