יום רביעי, 2 ביוני 2010

פרשת שלח לך


וידבר ה' אל משה שלח לך אנשים
וזאת כדי לתור ולרגל את ארץ הכנענים
כל שבט יבחר נשיא לייצג את קבוצת המרגלים
ואלה הנבחרים היו מראשי ישראל-הנשיאים

כל שבט בחר את נשיאו ובשמו היפה
משבט יהודה-היה נשיא כלב בן יפונה
משבט אפרים- הושע בן נון משרת משה
אשר קיבל ברכה מיוחדת שלחטוא לא יתפתה

משה קרא להושע-יהושע הוסיף לו אות
האות י' שנלקחה משרי נמסרה ליהושע לדורות
לתור בכנען שלח משה שניים עשר מרגלים
לבדוק שהעם היושב בה במחנות או במבצרים

ואם הארץ שמנה או רזה הנטועה עצים
ושיביאו דוגמאות של פרות והזמן ביכורי ענבים
המרגלים עלו לישראל והסתובבו חופשי בן האנשים
לא שמו לב אליהם שבלוויות היו עסוקים

כלב הלך להתפלל בקברי האבות בחברון
שיזכו בשליחותו כמרגל ולא יהיה אסון
המרגלים בנחל אשכול קטפו אשכול ענבים
וכן לקחו פרות רימונים ותאנים משבעת המינים

 את האשכול סחבו שמונה איש במוט בשניים
וכל אחד נוסף סחב תאנה ורימון הכבדים כפליים
במשך ארבעים יום תרו הארץ לפני ולפנים
וחזרו למשה ולישראל עם פנים מאוכזבים

בתחילה ספרו אמת שהארץ זבת חלב ודבש
זו שיטה שהשקר יראה אמת וישתרש ממש
ויספרו כי העמים היושבים הם חזקים וקשים
וביניהם מתגורר עמלק שבמדבר הכה את הנחשלים

ויוציאו דיבת הארץ- זו ארץ אוכלת יושביה
מתגוררים ענקים ונראה בעיניהם כחגבים ואילו פרותיה
וירמו העידה את קולם וכל הלילה בכו
ליל ט' באב היה והבכיות לדורות נשארו

ויאמרו אחד אל השני ניקח מנהיג ונחזור למצרים
משה אהרון יהושע וכלב קרעו בגדיהם לשניים
ויהושע וכלב מנסים לשכנע העם כי הארץ טובה
בה' אל תמרדו הארץ חלב ודבש זבה

ויבואו כל העידה לרגום את שניהם באבנים
שעמדו לשכנע העם שיאמינו בעזרת האלוקים
וכבוד ה' נגלה לכולם וירד על אוהל מועד
ויאמר ה' למשה מספיק-חסלם לעולם ועד

העם הזה לא מאמין לכל האותות והמופתים
העם הזה מנסה אותי זה עשר פעמים
אכנו בדבר וממך אעשה עם עצום וגדול
ולא אשמע כל פעם מתלונותיהם הנזעקים בקול

ויאמר משה לה'- ואז יאמרו המצרים והעמים
שאינך מלך גיבור ונורא מלך מלכי המלכים
וחיסלת העם במדבר כי לא הייתה לך יכולת
להעבירם לארץ ישראל בצורה טובה ומושלמת

ואתה ארך אפים ורב חסד ונושא עוון
סלח נא לעם הזה הוא נמצא בעיוורון
וכמו שסלחת לכל עוונותיו ממצרים ועד הנה
סלח וכפר להם ויאמר ה': סלחתי כדברך!

אבל מעשה המרגלים לא יעבור בקלות ובסליחה
כל הדור אשר קיבל דברי המרגלים באהדה
מבן עשרים שנה ומעלה לא יזכו בעלייה
במדבר ימותו לאט לאט במשך ארבעים שנה

רק כלב ויהושע בן נון שדיברו טובות
הם יישארו בחיים ויזכו לארץ כנען לעלות
וכמספר הימים שהיו המרגלים בכנען שהם ארבעים
ארבעים שנה ינדוד העם במדבר ויחוסל טיפים
  
רק הדור החדש שהיה פחות מבן עשרים
 הם יזכו להגיע לארץ ולרשתה מתושבים
העם קיבל הודעה זו קשה ויאמרו חטאנו
עכשיו נעלה להר נכבוש הכנעני והעמלקי כולנו

ויאמר משה למה אתם עוברים על פי אלוקים
זה לא יצלח כי כשלו הגזרה החלה ממרומים
וינסו העם לעלות ולהילחם למרות דברי משה
והעמלקי והכנעני הכו והרגו בהם מכל קצה

וידבר ה' למשה בבואכם לארץ ישראל הקדושה
מכל עיסה ואפיית לחם תפרישו חלה כתרומה
כמו נתינת תרומה מן הגורן ומן היקב לכהן המשרת
תתנו, והשוכח בשגגה יביא קורבן שזה חטא

אדם כי יחטא בלי כוונה יקריב חטאת
והכהן המקריבה יאכלנה ויסלח לו כאחת
ואם בכוונה יעשה חטא את ה' הוא מקלל
מקבל עונש כרת ויסולק מכל עדת ישראל

כשהיו ישראל במדבר ראו מקושש עצים בשבת
כמובן שהוא מחלל שבת והוא חייב חטאת
ויאמר ה' למשה הוא עשה זאת בכוונה
הוא ימות וירגמו אותו באבנים כל העדה
  
ויאמר ה' למשה בגד עם ארבע פינות חייב בציצית
אלה חוטים העשויים פתילות
וכן נותנים בין הציציות חוט של תכלת
שהציציות ייראו קדושות וטהורות לשם ולתפארת

וכשנראה את הציצית נזכור את כל המצוות
בגימטרייה המילה ציצית זה שש מאות
וביחד עם שמונה חוטים וחמישה קשרים
הם שש מאות ושלוש עשרה מצוות שנתן אלוקים


אנו לובשים הציצית למען שנזכור את כל המצוות
שנזכור את יציאת מצריים שהייתה בנסים ובאותות
אני ה' האלוקים שלכם ואותו תזכרו
ומסתיימת פרשת שלח לך שאותה היטב תשננו

תגובה 1: